Ehdot

1. Yleistä

Liikesuhteisiin meihin sovelletaan aina seuraavia ehtoja. Tehdessään ostosopimuksen tai tekemällä tilauksen ostaja tunnustaa seuraavien määräysten toimivuuden ja ilmoittaa suostumuksensa niihin. Ehtomme koskevat kaikkea nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa meidän ja ostajan välillä. Poikkeavat ostoehdot tai vastavahvistukset, joita emme nimenomaisesti tunnusta kirjallisesti, eivät sido meitä. Nämä eivät tule osaksi sopimusta hiljaisuuden tai toimituksen kautta.

2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen

2.1 Tarjouksemme, joko kirjallisesti, suullisesti tai Internetistä, voivat muuttua ja eivät ole sitovia. Pidätämme oikeuden tarjottujen tavaroiden ja palvelujen välituotemyyntiin, kunnes lopullinen sopimus on tehty. Suorituskykyvaatimuksia ei voida esittää tästä.

2.2 Meillä ei ole velvollisuutta tutkia, ovatko ostajan tai kolmannen osapuolen meille toimittamat tiedot ja asiakirjat oikeita. Hyväksymällä tilausvahvistuksemme ostaja ottaa vastuun tilauksensa oikeellisuudesta ja on täysin sitoutunut sen sisältöön.

2.3 Tilausvahvistuksemme ei ole sitova. Pidätämme oikeuden tarkistaa tilattujen mittojen tai tilatun tuotteen saatavuus. Sopimukset tehdään vasta, kun olemme merkinneet tilauksen lähetetyksi tai toimittaneet asiakkaan tilaamat toimitustuotteet.

2.4 Tuontitavaroiden myynnin yhteydessä sopimus tehdään sillä ehdolla, että meille myönnetään tarvittavat vienti- tai tuontilisenssit. Jos emme saa asiaankuuluvia lupia, sopimuksen tekeminen ei sido meitä.

3. Toimituksen hinnat ja paino

3.1 Ellei toisin ole sovittu, kaikki hinnat ovat kiinteitä nettohintoja euroina Mülheim an der Ruhrin varastosta, ilman pakkauksia ja kuljetuksia sekä lakisääteistä verokantaa.

3.2 Ostaja vastaa tuontitulleista ja julkisista maksuista, jotka otetaan käyttöön tai korotetaan oikeudellisilla toimenpiteillä sopimuksen tekopäivän jälkeen.

3.3 Hintojen laskemisessa ratkaiseva on tavaroiden lähetyspaino, jonka me tai edustajamme määrittelemme toimituksen lähtöpaikassa.

3.4 Jos kauppahinta ilmaistaan muussa valuutassa kuin euroissa, maksu voidaan silti suorittaa euroina, ellei toisessa valuutassa ole erikseen sovittu. Ostohinnan muuntamisessa ratkaiseva on kurssi, joka on merkityksellinen maksuhetkellä maksupaikassa.

4. Toimitus ja toimitusaika

4.1 Toimituskaudet alkavat päivänä, jona sopimus tehdään osan II mukaisesti. Vahvistamamme toimitusajat voivat muuttua ja eivät ole sitovia. Niitä sovelletaan valmistajan toimituksiin tehtaalta tai varastoon Mülheim an der Ruhrissa. Toimitusmääräajan noudattaminen edellyttää, että kaikki ostajan toimittamat asiakirjat, asiakirjat, materiaalit ja tiedotteet on vastaanotettu ajoissa, sovittujen maksuehtojen ja muiden velvoitteiden noudattaminen, ja sitä jatketaan vastaavasti viivästysten yhteydessä.

4.2 Jos esitys on tilapäisesti mahdotonta tai vaikeaa meille ylivoimaisen esteen tai muiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi omasta syystämme, pidennetään sovittua esitysaikaa tämän esteen kestolla; sama koskee ostajan palvelulle asettamaa määräaikaa tai lisäaikaa. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta eikä vaatia vahingonkorvausta ennen pidennetyn palveluajan päättymistä. Jos suorituksen este kestää yli kaksi kuukautta, sekä ostajalla että meillä on oikeus peruuttaa sopimus siltä osin kuin sitä ei ole toteutettu. Jos ostajalla on sopimusperusteinen oikeus peruuttaa asettamatta lisäaikaa, tämä oikeus ei vaikuta. Ylivoimaisen esteen tapahtumia ovat erityisesti luonnonkatastrofit, sota, sodan kaltaiset olosuhteet, tuonti- ja vientikiellot ja saartot. Muita poikkeuksellisia ja syyttömiä olosuhteita ovat erityisesti liikenteen esteet, toimintahäiriöt, raaka-aineiden ja panosmateriaalien niukkuus, työriidat sekä toimenpiteet epidemian torjumiseksi, vaikka niitä esiintyisi tuotantoketjun alkupäässä. Ilmoitamme ostajalle tällaisten esteiden alkamisesta ja lopusta.

4.3 Jos ostaja on laiminlyönyt maksun aikaisemmasta toimituksesta, meillä on oikeus pidättää toimitukset olematta velvollisia korvaamaan mahdollisesti syntyneitä vahinkoja. Jos ostaja ylittää luottorajansa kanssamme, vapautamme myös toimitusvelvollisuutemme vahingoista.

4.4 Meillä on oikeus tehdä osittaisia toimituksia ja palveluja.

5. Suorituspaikka ja riskin siirto / toimitus

5.1 Toimitusten ja palvelujen suorituspaikka on Mülheim an der Ruhr.

5.2 Siltä osin kuin sopimus perustuu kansainvälisiin kauppaehtoihin (INCOTERMS) eikä mitään muuta ole sovittu, INCOTERMS 2000 on arvovaltainen.

5.3 Lähetys tapahtuu periaatteessa ostajan kustannuksella ja riskillä. Jos meille ei anneta erityisiä kuljetusohjeita, ennen kuin olemme valmiita lähetykseen, me ostajan edustajana määrittelemme kuljetustyypin ja reitin.

5.4 Riski siirtyy ostajalle viimeistään kun tavarat lastataan kuljetusvälineeseen; Jos rahtivapaa toimitus on sovittu, riskin siirto tapahtuu, kun lähetysvalmius ilmoitetaan, vaikka toimitus viivästyisi ostajan pyynnöstä. Tämä koskee myös osittaisia toimituksia ja palveluja.

5.5 Jos toimitus tai toimitus viivästyy ostajan pyynnöstä, ostajalta voidaan veloittaa varastointimaksut ½ prosenttia laskun summasta kutakin aloitettua kuukautta kohden kuukauden kuluttua lähettämisvalmiudesta; varastointimaksu on rajoitettu 5 prosenttiin, ellei korkeampia kustannuksia voida osoittaa. Ostaja voi vapaasti todistaa, että olemme todella kärsineet vähemmän vahinkoja.

6. Takuu

6.1 Ostajan on tutkittava vastaanotettu toimitus ja palvelu välittömästi saapumisen jälkeen määrän, kunnon ja taattujen ominaisuuksien suhteen ja ilmoitettava meille löydetyistä vikoista välittömästi. Jos kahdeksan (8) päivän määräaika vastaanottamisesta päättyy ilman valitusta, toimituksen katsotaan olevan virheetön ja hyväksytty sopimuksen mukaisesti. Jos ostaja kuluttaa, sekoittaa tai myy tavaroita, sen katsotaan olevan ehdoton hyväksyntä toimitettujen tavaroiden oikeellisuudelle. Tunnistamattomat viat katsotaan hyväksytyiksi, jos niistä ei ilmoiteta heti niiden löytämisen jälkeen, mutta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tavaran toimittamisesta.

6.2 Pienet mittapoikkeamat sovellettavien spesifikaatioiden puitteissa ovat sallittuja eivätkä ole vikoja.

6.3 Ostaja ei voi johtaa takuuoikeuksiin tai vahingonkorvausvaatimuksiin virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat sopimattomasta tai väärästä käytöstä, ostajan tai kolmansien osapuolten virheellisestä kokoonpanosta tai käyttöönotosta, luonnollisesta kulumisesta, virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä, sopimattomista laitteista tai huonosta rakennustyöstä .

6.4 Jos tavarat ovat viallisia eikä niitä pidetä hyväksyttyinä, ostaja voi aluksi pyytää vain myöhempää suoritusta. Tämä tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla tai toimittamalla uusia virheettömiä tuotteita, ellei tietyntyyppinen lisäsuorituskyky ole selvästi sopimaton tai kohtuuton ostajalle erityisistä syistä. Ostajan asettama määräaika myöhemmälle suoritukselle on sopiva vain, jos se on vähintään neljä viikkoa. Määräaika on asetettava kirjallisesti.

6.5 Jos jälkityö epäonnistuu tai kieltäydymme tekemästä jälkikäsittelyä, ostaja voi peruuttaa sopimuksen lakisääteisten määräysten mukaisesti riskin siirron ajankohtana esiintyneen puutteen vuoksi, alentaa kauppahintaa tai - jollei muista syistä täyttävät alla olevan lausekkeen VIII vaatimukset - vaativat korvausta.

6.6 Kaikkien ostajan oikeuksien vanhentumisaika toimitetun tuotteen puutteesta johtuen on yksi vuosi, ellei tilauksessa ole sovittu pidemmästä tai lyhyemmästä ajanjaksosta. Tätä ei sovelleta tahallisiin tahoihin tai vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka johtuvat ihmishenkien, raajojen tai terveyden vahingoittumisesta.

6.7 Virheellisesti palautettujen tavaroiden ostajan on korvattava meille kohtuulliset tarkastus- ja palautuskustannukset.

7. Vastuu

7.1 Olemme täysin vastuussa tahallisista tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvista velvollisuuksien rikkomisista sekä vahingoista, jotka johtuvat hengen, raajojen tai terveyden loukkaantumisesta lakisääteisten määräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa olemme vastuussa vain, jos rikkotulla sopimusvelvoitteella on olennainen merkitys sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi, ja vain rajoitetusti tyypillisesti ennakoitavan vahingon määrään asti.

7.2 Vastuumme ei kuulu vahingoille, jotka aiheutuvat tavaroiden toimittamisesta ostajan muulle omaisuudelle, (ii) vahingoista ostajan valmistamille tuotteille tai tuotteille, joihin ostajatuotteiden valmistamat tuotteet kuuluvat, ( iii) sekä vahingoista kolmansille osapuolille, aiheutuvat myyjän laitteista osana ostajan valmistamaa tuotetta. Missään tapauksessa emme ole vastuussa välillisistä vahingoista, voiton menetyksistä tai mistään muista välillisistä taloudellisista vahingoista.

7.3 Tätä vastuurajoitusta sovelletaan vastaavasti vahingonkorvausvaatimuksiin kuin sopimussuhteisiin, erityisesti vahingonkorvausvaatimuksiin, lukuun ottamatta tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia, ja myös työntekijöidemme, työntekijöidemme, työntekijöidemme, edustajien ja sijaisten edustajien hyväksi.

8. Omistusoikeuden ja laajennetun panttioikeuden säilyttäminen

8.1 Toimituksemme suoritetaan yksinomaan omistusoikeuden säilyttämisellä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun hän on täyttänyt kaikki vastuut liikesuhteistamme. Tämä pätee myös, jos ostohinta on maksettu tietyistä ostajan määrittelemistä tavaran toimituksista.

8.2 Nykyisen laskun tapauksessa varattua omaisuutta käytetään vakuusvaatimuksemme vakuudeksi. Meidän toimittamiemme tavaroiden, jotka ovat edelleen omaisuuttamme, käsittely tai käsittely tapahtuu aina puolestamme ilman minkäänlaista vastuuta. Jos toimittamamme tavarat sekoitetaan tai yhdistetään muihin tuotteisiin, ostaja luovuttaa täten meille omistus- tai yhteisomistusoikeutensa sekavarastoon tai uuteen tuotteeseen osuuteen, joka vastaa varaamiemme tavaroiden ja myymälöiden laskuarvoa. heitä kaupallisesti huolehtimalla meistä. Ostajalla on oikeus myydä tai käyttää toimitettuja tavaroita tavanomaisessa liiketoiminnassa. Panttaaminen tai luovuttaminen vakuudella on kielletty. Ostajan on ilmoitettava meille välittömästi kolmansien osapuolten takavarikoinnista tai muusta oikeuksien loukkaamisesta.

8.3 Jos ostaja myy meille toimittamiamme tavaroita - ehdosta riippumatta, yksinään tai yhdessä muiden tavaroiden kanssa - hän täten soveltaa jo myyntiin liittyviä vaatimuksia asiakkaisiinsa, joilla on kaikki liitännäisoikeudet, kunnes kaikki vaatimuksemme on ratkaistu täynnä varattujen tavaroiden laskun arvon määrään. Ostajan on pyynnöstä ilmoitettava alihankkijoille toimeksiannosta ja toimitettava meille tiedot ja asiakirjat, joita tarvitaan oikeuksien puolustamiseksi alihankkijoita vastaan. Hän ei saa tehdä asiakkaidensa kanssa sopimuksia, jotka rajoittavat oikeuksiamme. Jos meille annetun vakuuden arvo ylittää toimitusvaatimuksemme yhteensä yli 20%, olemme velvollisia siirtämään uudelleen ostajan pyynnöstä. Ostajalla on oikeus kerätä luovutetut saatavat. Meillä on kuitenkin oikeus peruuttaa tämä valtuutus milloin tahansa.

8.4 Meillä on oikeus tilauksen kohteena olevaan sopimukseen perustuvaan panttioikeuteen tilauksesta johtuvan vaatimuksen vuoksi. Jos käytämme oikeutta myydä omistuksessamme olevat tavarat pantina, kirjallinen ilmoitus ostajan viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen riittää panttimyynnin uhalle, sikäli kuin uutta osoitetta ei voida määrittää tiedot asukkaiden rekisteröintitoimistosta.

9. Maksuehdot

9.1 Kaikki erääntyvät maksut suoritetaan välittömästi laskun vastaanottamisen jälkeen ilman vähennyksiä, ellei toisin ole sovittu. Erityisten maksukokemusten vuoksi tai uusien asiakkaiden kanssa pidätämme oikeuden lähettää toimituksia vain ennakkomaksua vastaan.

9.2 Toimitukset laskulla ovat mahdollisia vasta kirjallisen tilauksen jälkeen, jossa on täydellinen postiosoite ja puhelinnumero yrityksen osoitteeseen tai faksilla - kussakin tapauksessa ostajan voimassa olevalla allekirjoituksella.

9.3 Ostaja voi vedota pidätysoikeuteen vain, jos se perustuu samaan sopimussuhteeseen. Hänellä on oikeus kuitata vain, jos olemme tunnustaneet vastakanteen tai jos se on laillisesti perustettu. Maksut työntekijöille tai edustajille ovat voimassa vain, jos heillä on valtakirja maksujen vastaanottamiseen.

9.4 Jos sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee olosuhteita, jotka herättävät vakavia epäilyksiä ostajan vakavaraisuudesta (esim. Maksuviivästykset, vekselien / sekkien lunastaminen ajoissa), meillä on oikeus kieltäytyä toimituksesta ja palvelumme, kunnes ostaja on suorittanut vastikkeen.

9.5 Jos ostaja on maksuviivästyksessä laskun maksamisesta, kaikki hänen velkansa erääntyvät välittömästi. Maksun laiminlyönti tapahtuu, kun saatavat erääntyvät ilman ilmoitusta (muistutus).

10. Lainkäyttöpaikka ja oikeudellinen pätevyys

10.1 Kaikkien sopimussuhteisiin liittyvien vaatimusten oikeuspaikka ja toteutuspaikka on Mülheim an der Ruhr.

10.2 Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan. Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevan yleissopimuksen (CISG) soveltaminen on suljettu pois.

10.3 Pidätämme oikeuden turvata liikesuhteesta luottovakuutukseen perustuvat saatavat ja toimittaa vakuutuksenantajalle tähän tarvittavat asiakastiedot.

10.4 Jos jokin näistä ehdoista - jostain syystä - ei toteudu, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

Mülheim an der Ruhr , 19. lokakuuta. 2020

EVEK GmbH

Neckarstrasse 39

45478 Mülheim an der Ruhr Saksa